MH Psychologen

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

 • Naam praktijk: Psychologenpraktijk MH psychologen
 • Naam regiebehandelaar: M.K.E. Heijsteeg
 • E-mailadres: info@mhpsychologen.nl
 • KvK nummer: 54580560
 • Website: www.mhpsychologen.nl
 • BIG-registraties: 69914236325
 • Overige kwalificaties: geen
 • Basisopleiding: klinische psychologie
 • AGB-code praktijk: 94059593
 • AGB-code persoonlijk: 94012152

2. Werkzaam in:

De generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:

 • Angststoornissen
 • Stemmingsstoornissen
 • Stoornissen in de impulsbeheersing
 • PersoonlijkheidsstoornissenSomatoforme stoornissen
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):

Drs MKE Heijsteeg, 69914236325

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

 • Huisartsenpraktijk(en)
 • Collegapsychologen en -psychotherapeuten
 • ggz-instellingen
 • Zorggroep(en)

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

 • Ik ben lid van de coöperatie Psyzorg Hoflanden, een netwerk van Vrijgevestigde
  Psychologenpraktijken binnen de regio Den Haag, Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe
  Waterweg Noord, werkzaam binnen de Generalistische BasisGGZ en de Specialistische GGZ. Psyzorg
  Hoflanden vormt samen met de ketenpartners een professioneel netwerk binnen de GGZ.
 • Ik werk binnen mijn professionele netwerk het meest, frequent, samen met: Drs. L.
  Mechelse, GZ-psycholoog, big-registratie 19918167425 Mevr. D. Babuskova, psychiater, bigregistratie
  39054444701 Dhr. K. Kho, psychiater, big-registratie 69022020916 Huisartsenpraktijk
  Tolhek, Pijnacker Huisartsenpraktijk de 1e Lijn, Den Hoorn

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt  daarvoor geen toestemming geeft:

 1. Indien tijdens de behandeling een medicatievraag naar voren komt, dan wordt mevr. D.
  Babuskova, psychiater, geconsulteerd.
 2. Indien medicamenteuze behandeling gewenst blijkt gedurende de behandeling wordtdit verzoek eerst met de huisarts besproken, indien doorverwijzing naar een psychiater gewenst is wordt mevr. D. Babuskova of dhr. K. Kho geadviseerd
 3. Tijdens mijn afwezigheid in verband met ziekte of vakantie wordt de praktijk waargenomen door mevr. L. Mechelse, GZ-psycholoog.
 4. Indien ik niet op korte termijn ruimte heb om nieuwe patienten aan te nemen, verwijs ik de patient naar de website van Psyzorg Hoflanden, www.psyzorghoflanden.nl voor een lijst met collega praktijken in de buurt.
 5. Indien ik niet over een gewenste expertise beschik, adviseer ik de patient een collega die wel deze expertise heeft middels mijn netwerk binnen Psyzorg Hoflanden.
 6. Tijdens de behandeling vindt indien nodig overleg plaats met de huisarts of de POH-GGZ.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises telefonisch contact opnemen met mij.
Indien er sprake is van een crisis wordt de huisarts betrokken. In samenspraak met de huisarts wordt
besloten of de crisisdienst van GGZ Delfland (Delft) of Parnassia (Den Haag) wordt ingeschakeld.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee,

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars:

 • DSW zorgverzekeraar, Stad Holland zorgverzekeraar, InTwente zorgverzekeraar
 • CZ-OHRA-Delta Lloyd
 • Uvit: VGZ zorgverzekeraar, IZZ zorgverzekeraar, IZA zorgverzekeraar, Zorgverzekeraar UMC, Univé Zorg, VGZ Cares
 • Zilveren kruis: Zilveren Kruis Achmea Zorgverzeringen, OZF Achmea Zorgverzekeringen,
  Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen, AGIS zorgverzekeringen, Avero Achmea
  Zorgverzekeringen, Nedaco B.V./Caresco B.V., IAK Volmacht B.V., Aevitae B.V., Turien&co.
  Assuradeuren.
 • Multizorg: PNO zorg, VvAA zorgverzekering, ONVZ zorgverzekeraar, De Amersfoortse Verzekeringen, DITZO zorgverzekering, BeterDichtbij, Salland Zorgverzekeringen, Hollandzorg, Energiek, Salland ZorgDirect, Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar, Caresco (ASR ziektekosten), IAK Volmacht (ASR Ziektekosten), Aevitae (ASR ziektekosten), Turien&Co (ASR ziektekosten).

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: Klik hier (www.mhpsychologen.nl/tarieven)

7. Behandeltarieven:

 • Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
 • Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
 • Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
 • Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
 • De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
  vinden

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief:

Klik hier voor Tarieven, Klik hier voor Algemene Voorwaarden

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

 • Intervisie
 • Visitatie
 • Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: LVVP Wet en Regelgeving (www.lvvp.info/voor-clienten/wet-enwregelgeving)

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij de klachtencommissie
LvvP: LVVP Klachtenregeling  (www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten)

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij de LvvP bemiddelaar

De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: LVVP Klachtenregeling  (www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten)

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar:

Peptalk praktijk voor psychologie en coaching Mevr. L. Mechelse

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: contact

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

U kunt zich telefonisch aanmelden of via het contactformulier op de website. Er wordt dan contact
met u opgenomen door de behandelaar, mevr. MKE Heijsteeg, GZ-psycholoog. Met u wordt
telefonisch of via de e-mail besproken of behandeling bij MH psychologen geïndiceerd is. Dan wordt
er een intakegesprek gepland. Dit is altijd met mevr. Heijsteeg. Voorafgaand aan de intake krijgt u
per mail door de assistente de algemene voorwaarden toegestuurd en wordt u gevraagd enkele
gegevens door te geven, waarna de vragenlijsten voor de ROM meting voor u worden klaargezet.
Deze kunt u voorafgaand aan het intakegesprek of na het intakegesprek invullen.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: mevr. MKE Heijsteeg
Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn

 Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Nee

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: mevr. MKE Heijsteeg
Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: mevr. MKE Heijsteeg
Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

In de behandeling wordt patient op de hoogte gesteld van de geldende geheimhoudingsplicht en de
uitzondering die geldt bij een meldcode. Communicatie met patient buiten de behandeling om vindt
uitsluitend telefonisch of via een beveiligde omgeving plaats. Indien overleg met derden gewenst
is wordt hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd aan de patient. Het is indien gewenst altijd mogelijk om een partner of andere naasten bij de behandeling te betrekken.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Voorafgaand aan en afsluitend op de behandeling wordt er een ROM meting gedaan via Telepsy. De
patient krijgt inloggegevens tot het ROM portaal en vult daar de klaargezette vragenlijsten in. Bij de
start van de behandeling wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt tijdens en aan
het eind van de behandeling geëvalueerd.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

10 weken, 16 weken en 24 weken.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Aan het eind van de behandeling wordt de CQI afgenomen om de tevredenheid te meten. Tevens kunnen patiënten een review achterlaten bij zorgkaart Nederland.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patiëntgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: M. Heijsteeg
Plaats: Den Haag
Datum: 05-08-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:

Ja